Algemene voorwaarden

Inhoudstafel

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De offertes van, bestellingen aan en leveringen en prestaties door ECHO SOLUTIONS BV (hierna “ECHO” genoemd) aan klanten (hierna “de Klant” genoemd) worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, onverminderd de bijzondere voorwaarden die er uitdrukkelijk op van toepassing zijn. In geval van strijdigheid primeren de bijzondere op de algemene voorwaarden. Elke verwijzing van de Klant naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd. Andere voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ECHO deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Door eenvoudige bestelling bevestigt de Klant onvoorwaardelijk zijn volledige instemming met deze voorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod en de levering

Onze prijzen zijn steeds inclusief alle wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld. Alle prijzen vermeld in de offertes gelden voor de duur van één maand te rekenen vanaf de datum van uitgifte van het aanbod. De bevestiging geschiedt door een door de Partijen getekend exemplaar en pas na betaling door de Klant van een voorschot ten bedrage van 40% van de totale som van de offerte, tenzij anders vermeld op de offerte.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging door ECHO van de bestelling van de Klant. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door ECHO. In geval van annulering buiten de bindende termijn van 3 werkdagen volgend op de bestelling, is er door de Klant aan ECHO een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling. Indien de Klant de overeenkomst verbreekt of door zijn toedoen de levering of prestaties niet kunnen worden uitgevoerd, zal na verloop van 7 kalenderdagen volgend op een aangetekende aanmaning lastens hem een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving en alle andere schade worden aangerekend ten belope van 30% van de prijs vastgelegd in de overeenkomst, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe grond mocht bestaan.

Artikel 4 – De levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan enkel worden ingeroepen bij bewezen zware fout van ECHO. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien ECHO buiten zijn/haar schuld om niet in de gelegenheid is om de goederen of diensten te bestender tijd en plaats af te leveren respectievelijk te verrichten, dan wordt de verstrekte leverings-/uitvoeringstijd  met één maand verlengd. Indien hij/zij gedurende die maand evenmin, buiten zijn/haar schuld om, in die gelegenheid wordt gesteld, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vorm van schadevergoeding voor enige contracterende partijen worden ontbonden

Artikel 5 – Betaling

Leveringen, verkopen en prestaties worden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, aanzien als contant gedaan en betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van ECHO te 2570 Duffel, Hoogstraat 40. Bij gebreke van volledige betaling binnen deze termijn zal de factuur van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van 50 EUR en met nalatigheidsinteresten van 10 % per jaar.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen acht(8) dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen waaronder de schuldvorderingen uit de overdracht ervan en deze tot vergoeding wegens tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van het bezwaarde goed.

Artikel 7 – De klachtenregeling

Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten en bezwaren omtrent geleverde goederen of prestaties dienen ons te bereiken uiterlijk 8 dagen na levering of prestatie, om met geldigheid te kunnen worden onderzocht. Klachten die ons niet binnen deze termijn van 8 dagen bereiken, worden niet aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de twee maanden na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, en binnen de wettelijke garantietermijn gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht. Elke terugkeer van goederen zal slechts mogelijk zijn franco, en mits onze voorafgaandelijke toestemming.De Klant zal op geen enkele wijze een betwisting kunnen voorbehouden om de betaling van de factuur op te schorten of uit te stellen.

Artikel 8 – Risico’s en aansprakelijkheden

ECHO draagt geen aansprakelijkheid voor o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van hacking of gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. ECHO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor technische of andere storingen in de apparatuur of het product. Het toepassen van het verlaagd BTW-tarief gebeurd uitsluitend op verantwoordelijkheid van de Klant. Indien van toepassing verklaart de Klant hierbij dat de werken bestemt zijn voor renovatie, omvorming, herstelling of onderhoud van een bestaande woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste 5 jaar geleden plaats vond. Bij de aankoop van een camerasysteem, audiosysteem of telefooncentrale doet de Klant in voorkomend geval zelf aangifte bij de privacy-commissie of Sabam en zorgt hij zelf voor alle noodzakelijke vergunningen ter zake.

Artikel 9 – Geschillen

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Klant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen. Op alle overeenkomsten tussen ECHO en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen ECHO en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de zetel van ECHO is gevestigd. ECHO zal echter tevens elke andere rechtbank, bevoegd volgens de wettelijke bepalingen kunnen vatten, dus ook de rechtbank van de plaats van de Klant.

Artikel 10 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11 – Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 12 – Duur van contracten

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door ECHO, hetgeen kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de Overeenkomst door Echo Solutions.

De Overeenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd van – 36 maanden voor 3CX en bijhorende opties – 12 maanden voor Office 365 tenzij anders vermeld in de dienst specifieke voorwaarden of op de bestelbon. Ingeval de Klant een Overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig wil opzeggen, is hij een beëindigingvergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende periode. Na afloop van de initiële duurtijd wordt het Contract voor een periode van 12 maanden verlengd behalve indien de Klant het contract per aangetekend schrijven heeft opgezegd dertig dagen voor het verlopen van het contract. Opzeggingen dienen steeds schriftelijk via aangetekende brief te zijn.

Artikel 13 – Telefoonlijnen en  telefoontarieven

ECHO heeft het recht om de telefoontarieven indien nodig aan te passen en zal de klant hiervan op de hoogte stellen. Ingeval de ECHO Service zou uitvallen of een onderbreking plaatsvindt is ECHO niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor alle vormen van schade die hierdoor rechtsreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden in de meest ruime zin.

Artikel 14 – Alarmdiensten

Klant verklaart hierbij kennis te hebben genomen dat deze service niet onderworpen is aan geografische nummerherkenning voor alarmdienst emergency call faciliteiten en emergency call tracing.

Artikel 15 – Beveiliging netwerk

ECHO heeft een up to date veiligheidstoepassingen van beveiliging op het netwerk. Echo solutions is op geen enkele vorm dan ook aansprakelijk voor kosten die daar uit voort komen. ECHO is niet aansprakelijk voor hacking en of piraterij op de telefoonlijn, telefooncentrale, of andere. De klant is verantwoordelijk voor op zijn/haar netwerk en internetverbinding.       SOLUTIONS BV

 

Contacteer ons

Bel ons 015 65 48 54

Adres Hoogstraat 16 / 2, 2570 Duffel